W imieniu środowiska inżynierii biomedycznej w Polsce Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk  wyraża podziękowanie wszystkim zespołom lekarzy i inżynierów zaangażowanym w rozwój i szybkie wdrożenie do praktyki medycznej rozwiązań technicznych, mających na celu przyspieszenie diagnostyki i poprawę efektywności metod terapeutycznych stosowanych w walce z epidemią COVID-19, a także usprawnienie opieki medycznej z zastosowaniem narzędzi telemedycyny. Znaczenie rozwiązań technicznych, rozwijanych na potrzeby systemu ochrony zdrowia przez inżynierów biomedycznych i biocybernetyków, jest szczególnie widoczne w okresach podwyższonego zagrożenia, takich jak obecna epidemia.

Skala pandemii oraz to, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia w każdym dotkniętym nią kraju, powinna uświadomić osobom podejmującym decyzje o finansowaniu nauki, niezależnie od ich politycznej afiliacji, jak ważne jest rozwijanie nowych technicznych narzędzi medycznych, zwłaszcza tych pozwalających na diagnostykę i lecznictwo zdalne. Bez długoterminowych i planowych inwestycji w ten obszar nauki nie będziemy mogli dobrze przygotować się na podobne zagrożenia, które niewątpliwie będą pojawiać się w nadchodzących dekadach. W związku z tym, działając w imieniu środowiska inżynierii biomedycznej w Polsce i na rzecz rozwoju dyscypliny naukowej inżynieria biomedyczna, Komitet apeluje do władz państwowych o całościową dbałość o warunki rozwoju nauki w naszym kraju oraz szczególną opiekę nad interdyscyplinarnymi badaniami naukowymi i pracami wdrożeniowymi prowadzonymi w zakresie inżynierii biomedycznej. Komitet wyraża przekonanie, że tego typu badania i prace istotnie wpływają na zdrowotność społeczeństwa i poziom usług medycznych oraz kreują lepszą perspektywę istotnych sukcesów polskiej gospodarki i zatrudnienia kształconym w 11 polskich uczelniach wysokiej klasy specjalistom w zakresie inżynierii biomedycznej. Komitet zwraca się do Rządu RP o ustanowienie programu strategicznego nakierowanego na rozwój inżynierii biomedycznej i służy wiedzą ekspercką w określaniu konkretnych kierunków badań w tym obszarze. Komitet ponawia również swój apel o wydzielenie w Narodowym Centrum Nauki panelu poświęconego ocenie wniosków projektowych z obszaru biocybernetyki i inżynierii biomedycznej i przypomina, że w chwili obecnej wciąż zdarza się, że projekty z tego obszaru badawczego są eliminowane z oceny z powodu ich niedopasowania do tematyki panelu.

Uchwała nr 2/2020 Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 29. maja 2020 r.